Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Informacje dla klienta

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: info@iodops.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora Danych Osobowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innych osób.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

  7. W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 


 

WAŻNE dla mieszkańców!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o konieczności złożenia wniosków na świadczenia rodzinne oraz na Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2012/2013. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane są od dnia 1 sierpnia b. r., natomiast na świadczenia rodzinne od dnia 1 września b. r. w siedzibie OPS przy ul. Grunwaldzkiej 38.

PODSTAWOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka – w przypadku składania wniosku po raz pierwszy,

3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany (każdorazowo przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny)

4) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2011 wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie
o dochodach złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

5) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanym w roku 2011 – dotyczy niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą,

6) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny
o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2011,

7) PIT 11 za rok 2011 w przypadku osób, które posiadały dochód w roku 2011,

8) zaświadczenie od pracodawcy bądź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości należnych składek zdrowotnych za rok 2011 lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

9) w przypadku osób aktywnych zawodowo zaświadczenie od pracodawcy, w którym winna być zawarta data rozpoczęcia pracy,

10) w przypadku osób bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie
z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bądź oświadczenie o sytuacji zawodowej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

11) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2011,

12) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2012. Na przykład  członek rodziny podjął pracę od dnia 1 kwietnia 2012 lub 15 kwietnia 2012 roku – zaświadczenie winno dotyczyć miesiąca maja 2012 roku – dotyczy osób, które w dniu składania wniosku nadal ten dochód otrzymują,

13) w przypadku utraty dochodu należy dołączyć kopię świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub przedłożyć świadectwo pracy do wglądu organu,

14) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

15) inne dokumenty nie wymienione powyżej i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawcy i innych członków rodziny o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769).

 Ponadto wszelkich informacji udzielają pracownicy komórki świadczeń rodzinnych w siedzibie OPS lub pod nr. tel. 74 8456 448 codziennie w godz. od 7-15 ( we wtorki od 8-16).


Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości udzielenia wsparcia w postaci gorącego posiłku.
 
 
Wsparciem objęte mogą zostać osoby dorosłe, dzieci, młodzież szkolna o ile:
- dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 526,50 netto na osobę;
- w przypadku osoby samodzielnie gospodarującej 715,50 netto.
 
Dzieci i młodzież szkolna dożywiana jest w żłobkach, przedszkolach, szkołach o ile te posiadają bazę żywieniową. Osoby pozostałe dożywiane są w Jadłodajni "Finezja" oraz w Barze "Marysieńka".
 
Pomoc udzielana jest o ile osoby te spełniają przesłanki określone w art 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz 728 .
 
art 7 mówi:
"Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu"
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;

4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub cięŜkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej."
                                                                                                                                                                              
 
W związku z licznymi uwagami klientów co do terminu przyjmowania wniosków oraz w celu usprawnienia pracy i dostępu klientowi ośrodka do korzystania ze środków prawnych wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego - tudzież odwołania od decyzji Kierownik Ośrodka ustala:


-    Wnioski o pomoc składa się w siedzibie ośrodka w nieprzekraczającym terminie od 1-go dnia każdego miesiąca  przez 5 kolejnych dni w godz 7-11
-    w celu zachowania terminów wynikających z ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego złożone wnioski podlegać będą rozpatrzeniu do 15-go dnia miesiąca
-    wnioskodawca obowiązany jest do odbioru decyzji w dniu 15 każdego miesiąca w siedzibie ośrodka w godz .7-14
-    osoba wskazana w decyzji ma prawo odwołania się od decyzji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania decyzji czyli  w tym wypadku należy złożyć za pośrednictwem OPS Głuszyca odwołanie nie później niż w 29 dniu miesiąca. Złożenie odwołania wstrzymuje realizację świadczeń wynikających z zaskarżonej decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. (art.130 kpa)
Realizacja decyzji następuje poprzez wypłatę w kasie w ostatnim dniu miesiąca w godzinach od 11 – 14.30, w przypadku zasiłku stałego termin wypłaty: 20-go dnia każdego m-ca nie ulega zmianie.

 


 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
INFORMUJE:

W ramach realizowanej  Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Głuszyca na lata 2006-2011, przy Ośrodku uruchomione zostały:

-    Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych – dostępne mamy wnioski i druki niezbędne przy ubieganiu się o pomoc dla osób niepełnosprawnych ( wczasy rehabilitacyjne, dofinansowanie do remontów w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie – sfinansowanie zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ubieganie się o pożyczkę ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej).
Punkt czynny jest w każdy wtorek od godziny 12 – 15. Fachową poradą, pomocą w wypełnieniu wniosku, kompletowaniu dokumentów służyć będzie pracownik socjalny – Pani Ewa Szyszka. Pracownik dojeżdża również w miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej w celu udzielenia niezbędnych wskazówek i pomocy dla osób nie mogących zgłosić się osobiście w naszym ośrodku.
Kontakt telefoniczny 074/ 8456 343.

-    Bezpłatny punkt poradnictwa prawnego  - fachowe poradnictwo, pomoc w interpretacjach aktów prawnych, zastosowania prawa, pisanie pozwów, podań i inne. Głównie z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, cywilnego. Nie udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego.
Punkt czynny w każdy piątek od godziny 11 – 14.  Jednocześnie prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty bądź telefoniczny pod nr. 074/ 8456 448 w celu ustalenia godziny spotkania, aby uniknąć zbędnego oczekiwania. Punkt prowadzi mgr prawa Pani Anna Kasperowicz – Adamczyk.


 

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl