Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Europejski Fundusz Społeczny

BRANSOLETKA ŻYCIA W GMINIE GŁUSZYCA

Gmina Głuszyca realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Jednym z głównych założeń projektu jest objęcie 10 osób wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i objęcie ich systemem teleopieki.

Bransoletki mają za zadanie monitorować stan zdrowia seniorów i wywołać szybką reakcję służb ratowniczych w przypadku zagrożenia życia.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku Rada Miejska w Głuszycy przyjęła Uchwałą Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2025 pn. "Nasz Senior”, w ramach którego powstał program Teleopieka – Bransoletka Życia w Gminie Głuszyca. Wówczas wsparciem w ramach programu objęto 16 seniorów z terenu Gminy.

Program, dzięki Burmistrzowi Głuszycy został przedłużony o kolejny rok, tym samym 16 seniorów jest nadal objętych nieodpłatnym monitoringiem do kwietnia 2021 roku.

Dzięki realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!”, wsparciem objęto kolejnych 10 seniorów. 22 grudnia 2020 roku seniorzy otrzymali bransoletki oraz zostali przeszkoleni z obsługi urządzeń. Zakup urządzeń oraz monitoring współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Koordynacją teleopieki oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Obecnie teleopieką objętych jest 26 seniorów z terenu Gminy Głuszyca.


 

Nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

(osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

 

Opiekunem  może być osoba spełniające poniższe kryteria:

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

Dokumenty można składać:

  •  osobiście w Biurze Projektu (Urząd Miasta w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.

  •  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 38) w godzinach urzędowania Ośrodka.

  •  za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera,  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38, 58 - 340 Głuszyca

 

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:


·          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA TUTAJ)

 

·          DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE (DO POBRANIA TUTAJ)


·          ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA TUTAJ)

 


 Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!”

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W NABORZE

 UPŁYWA DNIA 31 października 2020 r.


 

 

 


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl