Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Głuszyca, dnia 12.05.2014 r


Protokół z rozstrzygnięcia ofert z ogłoszenia dot: warsztatów bukieciarstwa

w roku 2014

W ramach projektu ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2014 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – warsztaty bukieciarstwa - w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zawarcia umowy cywilnoprawnej wpłynęły następujące oferty:

1. Flora Kreativ ze Świdnicy dla grupy 20 osobowej (12 godz) – 5900 zł

2.Flora design z Wrocławia dla grupy 20 osób -przy 10h – 8000 zł przy 15 h – 10 000zł

3.Flower O”Clock z Jawora za 1 osobę przy 10 h – 400 zł przy 20 h- 700 zł

W związku z faktem, że budżet projektu nie przewidywał i nie spełniał oczekiwań finansowych w stosunku do cen ofertowych, podjęto negocjacje ze wszystkimi oferentami. Tylko firma Flora Kreativ ze Świdnicy zgodziła się w liczbie 14 h dla grupy 20 osobowej wykonać warsztaty w cenie zaproponowanej przez nasz ośrodek a zaplanowanej w budżecie projektu. Z tych powodów rekomendujemy do zawarcia umowy firmę wskazana w pkt 1.protokołu - Flora Kreativ ze Świdnicy.

Podpisy członków:

1. Monika Mojsa -

2. Małgorzata Włochal -

3. Katarzyna Starzyńska -

 

 

 


 

Głuszyca,01.04.2014r.

 

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy poszukuje instruktora/wykładowcę (umowa cywilnoprawna) do prowadzenia warsztatów bukieciarstwa dla grupy 20 osób w miesiącu czerwcu b.r. Oferty z określeniem stawki godzinowej dla 1 osoby bądź ceny dla grupy prosimy składać do 30 kwietnia b.r w siedzibie ośrodka. Zw swej strony zapewniamy salę wykładowa i catering dla wskazanej grupy 20 osób, co zmniejsza koszty zleceniobiorcy.

Z poważaniem: Koordynator Monika Mojsa                                                       

 


Głuszyca, 03.01.2014r.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zakupi usługi szkoleniowe w następujących tematach:

  1. asystent osoby niepełnosprawnej z nauką języka niemieckiego ( dla gr.5 osób)

  2. opiekun osoby starszej z nauką języka niemieckiego ( dla gr. 5 osób)

  3. kierowca-kurier z prawem jazdy kat. B ( dla gr.5 osób)

  4. dostawca-magazynier z prawem jazdy kat. B ( dla gr.5 osób)

Oferta winna uwzględniać cenę jednostkową brutto dla 1 osoby w w/w tematach szkoleń uwzględniającą zapewnienie po stronie wykonawcy szkoleń:

    • wobec wszystkich szkoleń materiały szkoleniowe lub odpowiednio podręczniki dla uczestników szkoleń

    • wobec kursu prawa jazdy: zapewnienie badania lekarskiego i poniesienie wydatku, opłacenie egzaminu państwowego: teoretycznego i praktycznego.


Szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Głuszyca – koszt sali i poczęstunku dla uczestników zapewnia zleceniodawca czyli OPS Głuszyca, a zatem firma musi liczyć się z dojazdem szkoleniowców/trenerów w miejsce szkoleń. Nie zwracamy kosztów dojazdu trenerów czy wykładowców do miejsca szkoleń –koszt ten winien być uwzględniony w cenie szkolenia.

Oferty należy składać w terminie do 14 stycznia 2014 r do godz. 12.00 w siedzibie OPS.


Z poważaniem: Koordynator Monika Mojsa


Głuszyca, 03.01.2014 r.

Ogłoszenie

W ramach Tytuł projektu: Trzy kroki do aktywności, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, ośrodek zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej:

- pedagoga - doradcę społecznego

- pedagoga do poradnictwa pedagogiczno -psychologicznego.

Oferty współpracy wraz z podaniem własnej ceny za 1h usług z dołączoną kopią potwierdzającą posiadane kwalifikacje dostarczyć należy osobiście do siedziby OPS w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.


Koordynator : M. Mojsa


 

                                  

Głuszyca, 06.12.2013 r.

OgłoszenieOśrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej koordynatora projektu Trzy kroki do aktywności na okres od 01 stycznia 2014 do 31 lipca 2014.

Wymagania:

-wykształcenie min. średnie

-doświadczenie w pracy w samorządzie bądź placówkach samorządowych lub instytucjach administracji

-dyspozycyjność

-znajomość przepisów: kodeks cywilny (w szczególności dot. umów cywilnoprawnych)

zadania do wykonania:

-nadzór nad projektem

-rekrutacja

-organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych

-promocja

-rozpisywanie konkursów, ogłoszeń, ofert, wyłanianie wykonawców

-organizacja zaplanowanych form wsparcia

-przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych

-sporządzanie wniosku o płatność

-monitoring

Oferty należy składać osobiście w siedzibie OPS w terminie do 23 grudnia 2013 do godz. 15.00.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Joanna Fornalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Głuszyca,20.06.2013r.

 

Ogłoszenie


Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania : Warsztaty bukieciarstwa

W ramach projektu ,,Trzy kroki do aktywności” do wykonania w dniach 8 i 9 lipiec 2013 r. na terenie gminy Głuszyca w ramach instrumentu edukacyjnego: skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym dla 20 osób. Ośrodek zapewnia salę i catering dla uczestników. Cena oferenta winna uwzględniać materiały do warsztatów dla uczestników.

Ofert należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca w siedzibie OPS. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 28 czerwca o czym wybrany wykonawca zostanie powiadomiony.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Koordynator: Agnieszka Plucińska

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Głuszyca,19.04.2012 r.

                           

OGŁOSZENIE


Ośrodek Nasz jest realizatorem projektu współfinansowanego z UE EFS w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt Trzy kroki do aktywności”
W ramach projektu przewidujemy realizację działań środowiskowych polegających na organizacji imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej. Działania te zostały podzielone na 3 odrębne imprezy integracyjne do wykonania w określonych poniżej terminach i tematyce:

1.    czerwiec (w dniach 1-3 do wyboru) – ,,Dzieci Głuszycy” – impreza z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców.
2.    lipiec ( 1lipca- niedziela) -,,Potyczki rodzinne” – impreza integracyjna z mieszkańcami o charakterze sportowo – rekreacyjnym
3.    sierpień (dowolny dzień weekendowy)  - Dzień godności osoby niepełnosprawnej – impreza integracyjna z mieszkańcami

Wymagania dodatkowe:
-    integracja społeczna
-    zapewnienie bezpłatnego poczęstunku dla uczestników
-    oprawa muzyczna
-    pełna organizacja i prowadzenie imprezy ( zapewnienia atrakcji w zależności od tematyki imprezy, sprzętu grającego i nagłośnienia, cateringu dla każdego uczestnika, nagród )
-    impreza winna być zorganizowana  na terenie gminy Głuszyca
-    oplakatowanie oraz wydanie broszur informacyjnych dot. poruszanej problematyki : praw dziecka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praw osób niepełnosprawnych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2012 r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. W ofercie należy podać propozycję cenową organizacji konkretnej imprezy, a także załączyć propozycję organizacji (uwzględniając proponowane atrakcje) datę i czas trwania imprezy.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr. 74 88 08295.

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Koordynator projektu: Agnieszka Plucińska

 

 

 

Głuszyca,06.04.2012 r.

 

Ogłoszenie

Ośrodek Nasz jest realizatorem projektu współfinansowanego z UE EFS w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt Trzy kroki do aktywności.

W ramach projektu dla grupy 10 osób zaplanowano kurs/szkolenie zawodowe ,, Kierowca –kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego” oraz dla 10 osób – kurs/szkolenie ,,Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej”.

W związku z powyższym zwracamy się z zaproszeniem firm zainteresowanych wykonaniem powyższych szkoleń. W ofercie należy podać cenę szkolenia/kursu dla 1 osoby.

Informacje dodatkowe:

Miejsce realizacji:  Głuszyca

Sala – zapewniona przez OPS w Głuszycy

Catering- zapewniony przez OPS Głuszyca

Termin wykonania: kurs asystent osoby niepełnosprawnej i starszej – V-VI 2012 , Kierowca- kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego  - VII-IX 2012 r.

 

Wymagania od oferenta:

Kurs asystent osoby niepełnosprawnej i starszej – zapewnienie wykwalifikowanej kadry, zapewnienie i przewóz uczestników do miejsc praktyk, zapewnienie materiałów dydaktycznych, doświadczenie w realizacji szkoleń-kursów, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w DWUP.

Kurs kierowca - kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego – zapewnienie wykwalifikowanej kadry, zapewnienie w cenie szkolenia/kursu badań lekarskich, zapewnienie kursu prawa jazdy kat B, zapewnienie materiałów dydaktycznych, zapewnienie w cenie szkolenia 1 egzaminu państwowego, zapewnienie realizacji bloku zawodowego kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego.

 

Odpowiedz należy kierować na adres: OPS Głuszyca ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca bądź na adres e-mail ops_gluszyca@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2012 r. Wyłoniony wykonawca zostanie zaproszony na indywidualne spotkanie i podpisanie umowy.

 

 

 

Koordynator: Agnieszka Plucińska

Głuszyca,02.04.2012 r

 

                                                                              Ogłoszenie

Koordynator projektu ,,Trzy kroki do aktywności”  ogłasza konkurs ofert na realizację zlecenia w ramach projektu Nr projektu: WND-POKL.07.01.01-02-038/12 Tytuł projektu: Trzy kroki do aktywności Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –1. usługi wspierające w tym doradztwo zawodowe – poprzez poradnictwo grupowe i indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego. 2. treningi kompetencji i umiejętności społecznych- poprzez poradnictwo i wsparcie ze strony  doradcy społecznego lub psychologa.

Wymagania :

 

od kandydata wymaga się w ramach powierzonego1. zadania przeprowadzenie: (poradnictwa: z zakresu aplikowania o zatrudnienie, z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, z zakresu obecnie panujących trendów i zmian na rynku pracy,  z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacji, propozycji własnej-tematycznej celem urozmaicenia grupowego poradnictwa, indywidualnych spotkań z klientem wg. występującej  u klienta  problematyki indywidualnej, przygotowanie we własnym zakresie materiałów pomocniczych dla 20 osób)

-w zad 2- doradztwo społeczne – poradnictwo grupowe (poradnictwo z zakresu ról społecznych, norm społecznych, prawidłowego funkcjonowania społecznego, komunikacji społecznej - poradnictwo prowadzone przez pedagoga, socjologa lub psychologa) psycholog: (indywidualna lub grupowa praca i wsparcie nad: podniesieniem motywacji do zmian, podniesienie samooceny, inne problemy indywidualne powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym lub zawodowym)

W ofercie kandydat zobowiązany jest złożyć propozycję cenową za 1 h pracy dla grupy 20 osobowej.

Miejsce wykonania zlecenia – Głuszyca

Salę i catering - zapewnia zamawiający

Termin 1. zadania – w okresie od 16-30 kwietnia

Termin 2 zadania: kwiecień – poradnictwo z doradztwa społecznego – psycholog IV –VIII 2012 r.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2012 r na adres: OPS Głuszyca ul. Grunwaldzka 38. W ofercie należy podać koniecznie kontakt telefoniczny –wybrany oferent zostanie tą drogą poinformowany o wyborze jego oferty i zaproszony zostanie do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Przy zawieraniu umowy kandydat winien okazać wymagane dokumenty o których mowa w niniejszej ofercie (dyplom, referencje, inne) Powiadomienie nastąpi nie później jak 10 kwietnia b.r. Brak informacji telefonicznej do oferenta jest równoznaczne z nie wybraniem jego oferty. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.

                                                                              Koordynator projektu: Agnieszka Plucińska

 

                        Głuszyca, 16.03.2012 r

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że poszukuje osoby do koordynacji projektem unijnym w ramach PO KL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1. pt ,,Trzy kroki do aktywności” w okresie IV-X 2012 r.

 Od kandydata wymaga się:

-          bezwzględnie posiadanie wykształcenia wyższego: pedagogicznego lub socjologicznego

-           znajomości pracy w administracji

-          znajomości problematyki bezrobocia i wykluczenia społecznego

-          znajomości przepisów prawa: administracyjnego, cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej

Do zadań koordynatora należeć będzie:

-          przygotowywanie umów cywilnoprawnych

-          przygotowywanie ofert i konkursów na podstawie PZP

-          realizacja założeń ustalonych w projekcie

-          inne zlecone przez dyrektora jednostki

-          przygotowanie sprawozdawczości projektu

Forma wykonania prac- umowa cywilnoprawna

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2012 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38.

Wymagane dokumenty:

-          oświadczenie o niekaralności

-          oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich

-          kopie dowodu osobistego

-          kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych

-          pisemna oferta współpracy wraz z uzasadnieniem

Ważne: kandydat obowiązany jest podać kontakt telefoniczny.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzegamy również, iż nie odsyłamy  złożonych ofert kandydatom. Po wstępnym rozpatrzeniu ofert, do wybranych kandydatów, poprzez kontakt telefoniczny wystosowane zostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, nie później jak w terminie do 27 marca b.r. Brak odzewu do kandydata ze strony Ośrodka oznacza nie wybranie jego oferty.

 

                                                                                              Dyrektor: Joanna Fornalska

 

 


Ocena Rezultatów Miękkich Osiągniętych w Projekcie

,, Trzy kroki do aktywności” w roku 2011.

 

Zgodnie z założeniami projektu w roku 2011 osiągnięto 100% założonych i tak na poziomie 80%  rezultatów.

Zawarto i zrealizowano na poziomie 100% kontrakt socjalny, który w swych założeniach postawił na osiągnięcie rezultatów miękkich i twardych. 100% uczestników uzyskało zaświadczenia o uzyskaniu nowych umiejętności zawodowych. Rezultaty miękkie oceniono:

 

Uczestnicy z uwagi na płeć:

 

Poziom wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej uczestników przed przystąpieniem do projektu i po zakończeniu projektu

Przed przystąpieniem do projektu większość beneficjentów posiadała niską lub średnią wiedzę z zakresu komunikacji społecznej. Jak widać udział w projekcie zdecydowanie zwiększył ich wiedzę w omawianym temacie.  Osoby, które deklarowały przed przystąpieniem poziom niski po zakończonych działaniach wskazywały już wysoki poziom lub średni, natomiast Ci co wskazywali średni poziom wiedzy przed przystąpieniem do projektu, tak po jego zakończeniu wskazywały odpowiedź: wysoki. Świadczy to, iż podniesiono wiedzę i umiejętności u wszystkich uczestników a zatem efektywność działań wyniosła 100%.

O przydatności działań psychologa/pedagoga i doradcy społecznego przed przystąpieniem do projektu wypowiadali się następująco:

Jak widać przydatność specjalistów określano przed przystąpieniem, jako średnio przydatną, niska lub wcale nie przydatną.

Jak poniższy wykres wskazuje ocena przydatności po zakończeniu kontraktu zdecydowanie wzrasta, co świadczy o trafnym wyborze instrumentu, przez OPS adekwatnie do obserwowanych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Czy przed przystąpieniem do projektu posiadali wiedzę na temat obecnego rynku pracy, procedur aplikacyjnych, autoprezentacji, form samozatrudnienia i  instrumentach rynku pracy i czy dzięki spotkaniom z zakresu poradnictwa zawodowego podnieśli swoją wiedzę w omawianym zakresie, dowiemy się z poniższego wykresu:

Jak wynika wszyscy ocenili wzrost wiedzy w tematach przedstawionych przez doradcę zawodowego.

Jak ocenili przydatność wszystkich instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu realizowanego w projekcie ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2011, beneficjenci udzielając napytanie czy dostrzegali przydatność proponowanych działań zarówno przed jak i po uczestnictwie, wykreowali następujące dane:

Można zatem powiedzieć na podstawie analizy danych, że dzięki wsparciu z funduszy UE  EFS jest możliwe wyrównanie deficytów we wskazanych obszarach. Tym samym, diagnoza społeczna, która służy opracowaniu projektów w danym roku znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu i ocenie klientów. Założona efektywność została osiągnięta w 100%.

 


Ocena Rezultatów Miękkich Osiągniętych w Projekcie

,, Trzy kroki do aktywności” w roku 2010.

                     Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono badania mierzalności rezultatów miękkich.  Badaniu poddano 20 beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie w roku 2010. Grupę docelową stanowiło 20 osób z czego 10 osób to kobiety pozostałe  10 to mężczyźni.  Jako narzędzie badawcze wprowadzono kwestionariusze ankiet. Technika ankiety zastosowana została przed rozpoczęciem działań i instrumentów aktywnej integracji jak i po ich zakończeniu co pozwoliło zderzyć stan wiedzy i umiejętności przed przystąpieniem do projektu jak i stan wiedzy i umiejętności po zakończeniu instrumentów jakim poddani zostali beneficjanci w ramach projektu.

Poniżej prezentujemy wyniki badań.

 Poziom wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej przed i po projekcie.

Tab. 1 Przed przystąpieniem do projektu

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

wysoki

0

0%

średni

11

55%

niski

9

45%

Tab. 2 Po zakończeniu projektu

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

wysoki

19

95%

średni

1

5%

niski

0

0%

Jak wynika z przedstawionych danych poziom wiedzy przed przystąpieniem do projektu był mało zadowalający i zdecydowanie wzrósł po zakończonych działaniach w ramach projektu.

O potrzebie wsparcia specjalistycznego w zakresie podniesienia samooceny i wiary we własny potencjał wypowiadali się następująco:

Tab.3 Przed przystąpieniem do projektu

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

Tak

3

15%

nie

0

0%

Nie wiem

17

85%

Tab. 4 Po zakończeniu projektu

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

Tak

20

100%

nie

0

0%

Nie wiem

0

0%

 

O ile przed przystąpieniem projektu beneficjenci wykazywali iż nie za bardzo wiedzą czy potrzebują w omawianej materii specjalistycznego wsparcia bo aż 85% tak po jego zakończeniu 100% na zapytanie czy jego samoocena wzrosła dzięki zastosowanym instrumentom aktywnej integracji udzieliło zdecydowanej odpowiedzi Tak.

Motywację do samodzielnego działania przed przystąpieniem do projektu beneficjenci mieli na poziomie średnim, niskim i bardzo niskim, jednakże dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i pedagoga społecznego urosła do zdecydowanej rangi 100% odpowiedzi wskazujących na zmotywowanie ich do samodzielnych działań. Przedstawiają to poniższe wykresy.

Wykres 1. Przed przystąpieniem do projektu – poziom motywacji

Wykres 2. Po zakończeniu projektu – czy beneficjent czuje się zmotywowany do samodzielnego działania

 

 

O tym jaki stan wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, jego normach, zasadach, obyczajach i kulturze, posiadali beneficjenci przed  przystąpieniem i po zakończeniu projektu wskazują poniższe wykresy, z których jednoznacznie wynika, że o ile przed przystąpieniem do projektu kształtował się na poziomie średnim i niskim tak po przeprowadzonych zajęciach był - na poziomie wysokim i bardzo wysokim.

Wykres. Nr 3. Przed przystąpieniem do projektu

 

 

Wykres nr. 4 Po zakończonym projekcie

 

Działania doradcy zawodowego okazały się również bardzo przydatne. O tym jaki stan wiedzy z zakresy rynku pracy, technik aplikowania o zatrudnienie przedstawiają poniższe tabele.

 

Tabela nr.5 – Czy posiadają wiedzę na temat aktualnego rynku pracy przed przystąpieniem do projektu.

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

Tak

0

0%

Myślę że tak

3

15%

Nie wiem

9

45%

Nie

8

40%

 

Tabela Nr 6 – Czy zdobyłaś/eś wystarczająca wiedzę na temat aktualnego rynku pracy – po zakończeniu projektu

Rodzaj odpowiedzi

Liczba odpowiedzi wyrażona w osobach

% / 100% = 20 osób

Tak

16

80%

Myślę że tak

4

20%

Nie wiem

0

0%

Nie

0

0%

Każda z osób biorących udział w projekcie deklaruje że dzięki zajęciom zdobył a co najmniej podniósł swój stan wiedzy na temat aktualnego rynku pracy. Zdecydowane tak wyraziło 80% uczestników natomiast kolejne 20% myśli że tak.

Jednym z zadań stojących przed doradcą zawodowym było przekazanie wiedzy na temat samozatrudnienia. Jak deklarowali uczestnicy początkowo ich wiedza w tej materii była niska .

Po przekazie doradcy 80% deklaruje że dzięki niemu  wiedza wystarczająco dużo o samozatrudnieniu a 20% myśli że tak.

Umiejętności autoprezentacji przed przystąpieniem do projektu były przerażająco niskie bo aż na poziomie 60%, bardzo niskie 15% i średnie 25%.  Skuteczność pracy z doradcą jest widoczna bowiem po zakończonym projekcie uczestnicy określają swoje umiejętności na poziomie bardzo wysokim 35% i wysokim 65%. Tak samo wypowiadają się o poznaniu obecnie używanych technik aplikowania o zatrudnienie. Przed przystąpieniem do projektu tylko 1 osoba deklarowała swoją wiedzę w tym zakresie na poziomie raczej tak. Po zakończonym projekcie 90% potwierdziło znajomość tego tematu w sposób zdecydowany a 10% że raczej zna w chwili obecnej techniki aplikowania.

Wyniki zatem są bardzo zadowalające. 100% osób efektywnie podniosło swoja wiedzę i umiejętności. Świadczy ten wynik o fakcie osiągnięcia założonych rezultatów na poziomie wyższym niż planowane. Dzięki temu możemy również potwierdzić przydatność planowanych i wdrażanych działań i jego potrzebie na przyszłość, która bez wsparcia UE EFS nie byłaby możliwa.

 

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl