Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Oferty pracy

 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
(na zastępstwo)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy

*niniejszy nabór nie dotyczy stanowiska urzędniczego i nie mają zastosowania przepisy dotyczące naboru, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. DZ.U z 2019 poz.1282)
Wymiar i forma zatrudnienia:
1 etat, umowa o pracę na zastępstwo
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a)    posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b)    ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c)    ukończenie do 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2.    Obywatelstwo polskie.
3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.    Nieposzlakowana opinia.
6.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
7.    Znajomość przepisów zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochrony danych osobowych.
Wymagania dodatkowe:
-    komunikatywność,
-    łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-    samodzielność,
-    dyspozycyjność,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,
-    pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1.    Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
2.    Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3.    Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
4.    Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej.
5.    Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
6.    Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego.
7.    Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.
8.    Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.    Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2.    List motywacyjny.
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
4.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
5.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
7.    Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, w terminie do 25 października 2019 r., do godziny 12.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.
2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opsgluszyca.pl
3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:
•    świadczeń rodzinnych,
•    zasiłków dla opiekunów,
•    wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
•    świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
•    karty dużej rodziny,
•    pomocy społecznej,
•    wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
•    zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.    Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.
5.    Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.
7.    Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.
8.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
 

 
NABÓR KANDYDATÓW NA KURATORA I OPIEKUNA
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38

poszukuje kandydatów na:
kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.


W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.


Uwaga:
Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy.

 

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Zadania:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).


Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

 

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Zadania:

 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską – tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych
 • reprezentowanie wobec osób trzecich – zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może też sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.


III. Wynagrodzenie
Na żądanie kuratora lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.


IV. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • listu motywacyjnego

w siedzibie Ośrodka lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38 z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna”.

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).
 
 
 
 
 
Głuszyca, 01.09.2017 r.
 
 
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT/INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy


1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawnicze,
2) staż pracy minimum 5 lat,
3) nieposzlakowana opinia,
4) obywatelstwo polskie,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnych praw publicznych;
8) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
9) znajomość i obsługa programów komputerowych: środowiska Windows, pakietu MS Office, w tym poczty elektronicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy związane z realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych,
2) doświadczenie w pracy administracji samorządowej lub rządowej,
3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
4) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
5) obowiązkowość, dokładność,
6) umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych
7) umiejętność pracy w zespole,
8) konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji w trudnych sprawach.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia rodzinnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami,
3) pozyskiwanie danych w ramach systemów informatycznych wymiany informacji (empatia, sepi itp.)
4) wprowadzenie złożonych wniosków do systemu informatycznego,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych,
6) przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
7) wydawanie zaświadczeń,
8) sporządzenie listy wypłat na świadczenia rodzinne,
9) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowym ich wykonaniem,
10)  realizacja sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych,
11)  praca w systemie informatycznym do obsługi świadczeń rodzinnych,
12)  prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczących świadczeń rodzinnych,
13)  współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędem wojewódzkim,
14)  prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz prowadzenie postępowania windykacyjnego,
15)  wykonywanie innych zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz innych zadań administracyjnych wyznaczonych przez przełożonego

4. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
2) miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38,
3) rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem,
4) budynek niedostosowany do wózków inwalidzkich.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy jako zakład pracy zatrudniający obecnie 13 pracowników zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zmianami ) nie ma obowiązku zatrudnienia min. 6 % osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zmianami).

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum Vitae,
3) kserokopie dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia,
5) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach,
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Informacje dodatkowe:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 września 2017 r. do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” z uwzględnieniem adresu zwrotnego, osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, 58 – 340 Głuszycy.
2) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy oraz oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka przy ul. Grunwaldzka 38.
4) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z póżn. zmianami).”
5) Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu naboru powiadomieni zostaną  telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia powyższego etapu (rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny).
6) Na każdym etapie postępowania prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
/-/ Katarzyna Starzyńska

 


 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, dnia 30.04.2015 r.

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w wyniku zakończenia naboru na  stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Pryt Ewa.

Dyrektor

Katarzyna Starzyńska

 

 

 

Głuszyca, dnia 15.04.2015 r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY


Wymiar i forma zatrudnienia:

1 etat, umowa o pracę na czas określony

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c. ukończenie do 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163.)

2. Obywatelstwo polskie.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

7.Znajomość przepisów zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochrony danych osobowych.

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

 2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców Gminy Głuszyca w zakresie pomocy społecznej.

 4. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

 5. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

 6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

 7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.


III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182).

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 27 kwietnia 2015r. do godziny 14.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38, 58 – 340 Głuszyca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty, które zostaną przesłane pocztą muszą wpłynąć do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą o tym fakcie informowane.

                  

 

 

 

                                                

 


                                                                                                                                          Głuszyca,18.04.2013r.

Ogłoszenie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu w roku 2013 ,,Trzy kroki do aktywności” zleci wykonanie następujących działań środowiskowych: spotkań integracyjnych w tym charakterze sportowym do wykonania w następujących terminach:

1.      01 czerwca 2013 – Raj dziecka – z okazji Dnia Dziecka -  zapewnienie konkurencji sportowych, zabaw integracyjnych, oprawy muzycznej oraz innych atrakcji dla dzieci, oprawy muzycznej oraz bezpłatnego poczęstunku (cateringu) dla ok.200 osób.

2.      06 lipca 2013 – Głuszycki dzień rodziny -  organizacja imprezy rodzinnej, konkurencji sportowych, innych atrakcji w ramach działań integracyjnych, oprawa muzyczna, nagrody, bezpłatny poczęstunek – piknik rodzinny dla ok.200 osób

3.      31 sierpień 2013 – Maraton Głuszycki – Nie uzależnieniom -  organizacja maratonu z uwzględnieniem podziału wiekowego (senior, junior, młodzik), oprawa konferansjerska,  nagrody, poczęstunek dla min.200 osób.

Wykonawca obowiązany jest do promocji działań poprzez plakatowanie Gminy Głuszyca zgodnie z obowiązującymi znakami POKL, prowadzenie kampanii tematycznej w trakcie imprezy tu: praw dziecka, przemocy w rodzinie , uzależnień.  Koszt ogólny zadań nie może przekroczyć 28086,68 zł. Oferty na wykonanie zadania należy składać w siedzibie OPS osobiście w terminie do dnia 24.04.2013 r.

 


 

                                                                   

                                                                                                                                          Głuszyca, 15.04.2013r.

Ogłoszenie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy  zakupi usługi szkoleniowe w następujących tematach:

 1. asystent osoby niepełnosprawnej z  nauką języka niemieckiego ( dla gr.5 osób)
 2. opiekun osoby starszej z nauką języka niemieckiego ( dla gr. 5 osób)
 3. kierowca-kurier z prawem jazdy kat. B ( dla gr.5 osób)
 4. dostawca-magazynier z prawem jazdy kat. B ( dla gr.5 osób)

 Oferta winna uwzględniać cenę jednostkową brutto dla 1 osoby w w/w tematach szkoleń uwzględniając zapewnienie po stronie wykonawcy szkoleń:

-         wobec wszystkich szkoleń materiały szkoleniowe lub odpowiednio podręczniki dla uczestników szkoleń

-         wobec kursu prawa jazdy: zapewnienie badania lekarskiego i poniesienie wydatku, opłacenie  egzaminu państwowego: teoretycznego i praktycznego.

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Głuszyca – koszt sali i poczęstunku dla uczestników zapewnia zleceniodawca czyli OPS Głuszyca. Nie zwracamy kosztów dojazdu trenerów czy wykładowców do miejsca szkoleń –koszt ten winien być uwzględniony w cenie szkolenia.

Oferty należy składać w terminie do 24 kwietnia 2013 r w siedzibie OPS.

 

 

 

                                                Z poważaniem: Koordynator Agnieszka Plucińska

 

Głuszyca, 04.04.2013 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy  zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej osoby posiadające wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie:

-doradztwa społecznego

-poradnictwa pedagogiczno –psychologicznego

w zakresie szeroko pojętej problematyki społecznej do przeprowadzenia warsztatów i poradnictwa w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 20 osobowej grupy uczestników projektu POKL ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2013 r. Mile widziane doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć w ramach projektów unijnych, lub doświadczenie w pracy z grupa osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznych dotkniętych problemami społecznymi.

Osoby zainteresowane winny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. do godz.15.00 złożyć osobiście w siedzibie OPS przy ul. Grunwaldzkiej 38 (I piętro) swoją ofertę współpracy podając w niej swoją propozycję wynagrodzenia z 1 h poradnictwa. Do oferty należy również dołączyć kopie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wskazane w ogłoszeniu. Koniecznym jest również podanie w ofercie telefonu kontaktowego lub adresu email,  na który zostanie wysłane  powiadomienia co do rozstrzygnięcia niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                           Dyrektor OPS: Joanna Fornalska


                      

                                                                                                                                                                                 Głuszyca, 07.03.2013 r.

Ogłoszenie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudni koordynatora projektu ,,Trzy kroki do aktywności” na okres od IV 2013 r. do X 2013 r.

Od kandydata oczekuje się posiadania:

-          wykształcenia wyższego

-          doświadczenia przy realizacji projektów unijnych

-          znajomości problematyki bezrobocia, wykluczenia społecznego i innych problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej

-          znajomości przepisów kodeks cywilny

-          znajomości przepisów prawo zamówień publicznych

-          doświadczenia zawodowego z zakresu administracji publicznej bądź samorządowej

Ponadto oczekujemy:

-          dyspozycyjności

-          znajomości programów komputerowych : OFFICE, z

-          znajomości tematyki w zakresie rozliczania projektów unijnych

Osoby chętne proszone są o składanie swoich ofert w terminie do 15-go marca b.r do godz.10.00 osobiście w siedzibie ośrodka. Planowane spotkanie informacyjne z potencjalnymi kandydatami planuje się na dzień 19 marca b.r. Kandydat w ofercie obowiązany jest podać nr.kontaktowy telefoniczny bądź adres mailowy, na który pracodawca w przypadku zainteresowania jego ofertą prześle zaproszenie na spotkanie.

 

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl