Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Koordynator dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony odpowiada: Bartłomiej Nerlo.
 • E-mail: b.nerlo@opsgluszyca.pl
 • Telefon: 74/8456448

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Na stronie internetowej dostępne są przełączniki rozmiaru tekstu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest przełącznik kontrastu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest syntezator mowy.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. W sytuacji chęci skorzystania z pomocy Ośrodka przez osobę niepełnosprawną stosowana jest dostępność alternatywna przy wsparciu pracowników socjalnych oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Koordynator ds. dostępności: Bartłomiej Nerlo
adres do korespondencji: ul.Grunwaldzka 38, 58 - 340 Głuszyca
nr telefonu: 17 8456 448, e-mail: b.nerlo@opsgluszyca.pl

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl