Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Przeciwdziałanie przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Szanowni Mieszkańcy,

2 października jest Międzynarodowym Dniem bez Przemocy, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku. Obchodzony jest w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego. Jego celem jest propagowanie pokoju, tolerancji i bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez wprowadzanie edukacyjnych i społecznych programów przeciwdziałających agresji i przemocy.

 

W tym dniu Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Radni Rady Miejskiej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy będą przeprowadzać na terenie Gminy Głuszyca kampanię informacyjno – profilaktyczną dotyczącą problemu ,jakim jest przemoc. Akcja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w Gminie Głuszyca połączona jest z Dniem Białej Wstążki, która jest symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 

Podsumowaniem akcji będzie zatańczenie zumby przez głuszyckich uczniów jako symbol sprzeciwu wobec jakichkolwiek form przemocy.

 


 

 

 

 

 

Międzynarodowa kampania przeciwdziałania przemocy wobec kobiet "Kocham szanuję"

 

 
     „Kocham. Szanuję” - rusza kampania społeczna  - informacja prasowa 
 
Każda kobieta ma prawo być szczęśliwa, każdy człowiek ma prawo być szczęśliwy …. Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji oraz wybitne polskie kobiety zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ogromnym problemem w Polsce jest przemoc wobec kobiet. 
 
Prawie milion kobiet rocznie doznaje jakiejkolwiek formy przemocy w Polsce Co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz w życiu doznała przemocy Tylko 20% (oficjalnie zgłoszonych) sprawców przemocy zostaje skazana 
 
Pragnąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet, zorganizowaliśmy kampanię społeczną pod hasłem „Kocham. Szanuję” stanowiącej kolejną odsłonę kampanii „Kocham. Nie biję”. Składa się ze spotów telewizyjnych, radiowych, teledysku hymnu „Kocham. Szanuję” czarno-białych portretów oraz malowanych obrazów. Pomysłodawcą i organizatorem kampanii jest fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Cele kampanii są dwa; uświadomienie bitym kobietom, że życie bez przemocy jest możliwe  oraz chęć uwrażliwienia społeczeństwa do reagowania w przypadkach występowania przemocy wobec kobiet. 
 
- „Kocham. Nie biję” – przez wiele lat budowaliśmy kampanie nastawione na ochronę dzieci. Przez te wszystkie lata wiele organizacji kobiecych zwracało uwagę na brak i jednoczesną potrzebę dużych kampanii społecznych w obszarze ochrony kobiet doznających przemocy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zorganizowaliśmy kampanię „Kocham. Szanuję”,            w której 12 Ambasadorek – wspaniałych, szanowanych i znanych polskich kobiet przemawia do serc Polek, mówiąc im, że nie są same i mogą wyjść z kręgu przemocy – mówi Konrad Wojterkowski, fundator Krajowego Centrum Kompetencji – organizator akcji. 
 
- zależało nam na wzmocnieniu bitych kobiet, żeby przestały się bać – kontynuuje Konrad Wojterkowski. To strach jest głównym powodem, który nie pozwala im wyjść z zaklętego kręgu przemocy. Poprzez słowa naszych Bohaterek – będących często autorytetami dla innych kobiet, wypowiadających słowa; „Masz prawo być szczęśliwa … Jeśli uderzy raz, nie czekaj        na drugi …”  chcemy uświadomić, że przemoc nie jest normalna, jak często przekonuje otoczenie. 
 
Kampanii oprócz narzędzi wpływających na zmianę świadomości towarzyszy infolinia  

o nr 801 109 801, która na co dzień służy osobom potrzebującym pomocy. 
 
Kampanię wsparły osoby znane z małego i dużego ekranu, które wystąpiły w spotach                 i pozowały do portretów promujących naszą inicjatywę. Udział wzięły: Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Agnieszka Kaczorowska, Anna Kalczyńska, Ania Karwan, Iza Kuna, Karolina Malinowska, Maja Ostaszewska, Karolina Pilarczyk, Joanna Racewicz, Danuta Stenka, Grażyna Wolszczak wraz z reżyserem spotów Aia Ase, operatorem jest Janusz Joostberens, sesję fotograficzną kreował Arcadius Mauritz, a portrety namalował Szymon Hołubowski. Wszyscy, którzy zgodzili się pomóc w realizacji całego przedsięwzięcia zrezygnowali ze swoich 
honorariów i w pełni zaangażowali się w ideę obrony krzywdzonych kobiet.  W wyniku prac powstało 13 spotów (jeden wspólny i 12 osobistych), hymn z teledyskiem  w wykonaniu

Ani Karwan, 12 czarno-białych zdjęć i 12 malowanych portretów/obrazów. 
 
Kampania „Kocham. Szanuję” będzie obecna w mediach społecznościowych

25.11 – 10.12.2017 w czasie „Światowych 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”, które cechują się kluczowymi datami; 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 6 grudnia – masakra w Montrealu 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
 
Ze strony internetowej Krajowego Centrum Kompetencji www.kochamszanuje.pl każdy może ściągnąć spot radiowy i telewizyjny oraz wypowiedzi naszych Ambasadorek. Wszystkie media mogą je bezpłatnie wyemitować. 
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące kampanii społecznej: Aleksandra Korn +48 507 675 681 media@kochamszanuje.pl oraz Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji:
801 109 801

 

 

 

 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY - 2017

 


 

 

Przemoc jako forma zachowań społecznych towarzyszy człowiekowi od zawsze i dotyka każdą sferę życia człowieka: osobistą, społeczną, gospodarczą, polityczną. Prawie jedna piąta małżeństw boryka się z przemocą. Zbliżona liczba rodziców może krzywdzić swoje dzieci. Przemoc wobec starszych nie jest kwestią dobrze poznaną, ale coraz częściej zjawisko to uznawane jest jako problem społeczny. Co dzień media donoszą o kolejnych aktach przemocy, którymi ofiarami są ludzie na wszystkich kontynentach, z różnych kultur i różnorakich środowisk. Nie ma istotnego znaczenia jaką religię wyznajemy, jaki mamy kolor skóry, przemoc dotyka nas wszystkich. Wielu badaczy współczesnego społeczeństwa uważa, że następuje rozpad praworządnego społeczeństwa. Na jego miejsce przychodzi społeczeństwo, w którym coraz więcej ludzi czuje się niepotrzebnych lub wręcz niechcianych, społeczeństwo, w którym przemoc stała się nieodłączną częścią codzienności. Czysta przemoc nie dba ocel, jakim jest „człowiek i jego godność”, czyni z niego narządzie do osiągania własnych celów. Budowanie świadomości wśród społeczeństwa na tematy związane z występowaniem przemocy jest niezwykle ważnym elementem systemu pomocowego. Odpowiedzią na potrzeby lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wśród społeczności jest projekt socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy pt. "Mój dom – bezpieczny dom - dom bez przemocy”. Projekt zakłada cykliczne działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Gminy Głuszyca.

 

Zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Głuszyca powołany jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Głuszyca na lata 2017-2020, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuszyca.


Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Głuszyca mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, który prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu.


Przewodniczącym Zespołu jest Pani Katarzyna Starzyńska – tel. kontaktowy – 748808295.


Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:


Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.


OSOBA DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ MA PRAWO DO BEZPŁATNEJ POMOCY SZCZEGÓLNIE W FORMIE:


  1. Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego.

  2. Interwencji kryzysowej i wsparcia.

  3. Zapewnienia bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy.

  4. Badania lekarskiego ustalającego przyczyny i rodzaj uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie i wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.


GDZIE SZUKAĆ POMOCY


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38 tel. (74) 88 08 295


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, tel. (74) 845 63 43


Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy działa Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą rodzinie oraz dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dyżury terapeutów: poniedziałek 800-1300 oraz piątek 900-1100

Psycholog: środy: 7 30 – 10 30

Formy udzielanej pomocy: wsparcie dla ofiar przemocy, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu.


Komisariat Policji w Głuszycy ul. Grunwaldzka 85, tel. 997, (74) 845 63 17


Telefony zaufania :

Niebieska Linia- 22-668-70-00 (7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.)

Dla osób w kryzysie emocjonalnym- 116 123


Prawny obowiązek pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają także:

Prokuratura, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) /jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym/ Pedagodzy szkolni Przedstawiciele ochrony zdrowia.

Z pomocą tych instytucji możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub założyć Niebieską Kartę chroniącą przed przemocą.


Strona internetowa kampanii społecznej „WYBIERAM POMOC” realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.wybierampomoc.pl zawiera wszystkie szczegóły dotyczące zjawiska przemocy domowej.


Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.


 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2017 -2020 dla Gminy Głuszyca

 

 


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl