Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Informacje dla klienta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opsgluszyca.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych,

 • zasiłków dla opiekunów,

 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • karty dużej rodziny,

 • pomocy społecznej,

 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.

 2. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.

 4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.

 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 


 

WAŻNE dla mieszkańców!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o konieczności złożenia wniosków na świadczenia rodzinne oraz na Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2012/2013. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane są od dnia 1 sierpnia b. r., natomiast na świadczenia rodzinne od dnia 1 września b. r. w siedzibie OPS przy ul. Grunwaldzkiej 38.

PODSTAWOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka – w przypadku składania wniosku po raz pierwszy,

3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany (każdorazowo przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny)

4) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2011 wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie
o dochodach złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

5) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanym w roku 2011 – dotyczy niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą,

6) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny
o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2011,

7) PIT 11 za rok 2011 w przypadku osób, które posiadały dochód w roku 2011,

8) zaświadczenie od pracodawcy bądź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości należnych składek zdrowotnych za rok 2011 lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

9) w przypadku osób aktywnych zawodowo zaświadczenie od pracodawcy, w którym winna być zawarta data rozpoczęcia pracy,

10) w przypadku osób bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie
z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bądź oświadczenie o sytuacji zawodowej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

11) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2011,

12) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2012. Na przykład  członek rodziny podjął pracę od dnia 1 kwietnia 2012 lub 15 kwietnia 2012 roku – zaświadczenie winno dotyczyć miesiąca maja 2012 roku – dotyczy osób, które w dniu składania wniosku nadal ten dochód otrzymują,

13) w przypadku utraty dochodu należy dołączyć kopię świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub przedłożyć świadectwo pracy do wglądu organu,

14) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

15) inne dokumenty nie wymienione powyżej i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawcy i innych członków rodziny o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769).

 Ponadto wszelkich informacji udzielają pracownicy komórki świadczeń rodzinnych w siedzibie OPS lub pod nr. tel. 74 8456 448 codziennie w godz. od 7-15 ( we wtorki od 8-16).                                                                                                                                                                              
 


 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
INFORMUJE:

W ramach realizowanej  Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Głuszyca na lata 2012-2022, przy Ośrodku działa:

-    Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych – dostępne mamy wnioski i druki niezbędne przy ubieganiu się o pomoc dla osób niepełnosprawnych ( wczasy rehabilitacyjne, dofinansowanie do remontów w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie – sfinansowanie zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ubieganie się o pożyczkę ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej).
Punkt czynny jest w każdy wtorek od godziny 12 – 15. Fachową poradą, pomocą w wypełnieniu wniosku, kompletowaniu dokumentów służyć będzie pracownik socjalny – Pani Ewa Szyszka. Pracownik dojeżdża również w miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej w celu udzielenia niezbędnych wskazówek i pomocy dla osób nie mogących zgłosić się osobiście w naszym ośrodku.
Kontakt telefoniczny 074/ 8456 343.

 

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl