Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Informacje dla klienta

  

 

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny, Stypendia Szkolne

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 roku przyjmowane są wyłącznie elektroniczne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 o:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W wersji papierowej powyższe wnioski będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2021 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00).

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Wzory wniosków do pobrania:

Zasiłek rodzinny 2021/2022 -  https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy - https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Wzór wniosku do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, osoby składające wnioski o świadczenia dla rodzin w sposób tradycyjny (papierowo), proszone są o zachowanie wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 074/ 8456448

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca oraz ze strony. Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Ośrodka, Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,
np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.

Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 074/ 8456448

 

 

 

 

 

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opsgluszyca.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych,

 • zasiłków dla opiekunów,

 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • karty dużej rodziny,

 • pomocy społecznej,

 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.

 2. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.

 4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.

 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 


 

 


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl