Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


dodano dnia: 31-03-2014 13:27:07

Głuszyca, dnia 31.03.2014 r.


Protokół z rozstrzygnięcia ofert z ogłoszenia dot: działań środowiskowych

w roku 2014

W ramach projektu ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2014 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizacja działań środowiskowych- w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zlecenia wykonania usługi ich organizacji wpłynęły następujące oferty:

1. Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – komisja rekomenduje do powierzenia po jednym zadaniu do wykonania każdemu oferentowi i do zawarcia w tym przedmiocie umowy na wykonanie zadania. Ponadto przeprowadzono telefonicznie negocjacje co do powierzenia konkretnego zadania danemu wykonawcy i ustalono ostateczne ceny do zapłaty zgodnie z możliwościami finansowymi i zgodnością z budżetem projektu.

W związku z powyższym rekomendujemy w sposób następujący powierzenie zadań w formie umowy:

1. 01 maja 2014 – Głuszycki dzień rodziny - Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – Nie Uzależnieniom - Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. 01 czerwiec 2014 – Raj Dziecka - Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Wszyscy posiadają w swojej działalności doświadczenie w organizacji podobnych działań z tych powodów komisja rekomenduje w/w firmy do zawarcia umów cywilnoprawnych.

Podpisy członków: podpisy na oryginale dokumentu

1. Monika Mojsa -

2. Mariola Kamińska -

3. Katarzyna Starzyńska -


więcej »dodano dnia: 04-03-2014 11:00:47

 

Głuszyca, 17.03.2014r.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w ramach realizowanego projektu w roku 2014 ,,Trzy kroki do aktywności” zleci wykonanie następujących działań środowiskowych: spotkań integracyjnych w tym o charakterze sportowym do wykonania w następujących terminach:

1. 01 maja 2014 - Głuszycki dzień rodziny – organizacja imprezy rodzinnej na terenie Gminy Głuszyca. Zapewnienie: zabawy, konkurencji w tym i sportowych w ramach wspólnej integracji mieszkańców, oprawy muzycznej, nagrody, bezpłatny poczęstunek -piknik rodzinny dla ok.200 osób

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM – organizacja biegu na terenie gminy Głuszyca z uwzględnieniem podziału wiekowego (senior, junior, młodzik), oprawa konferansjerska, nagrody, poczęstunek dla ok. 200 osób

3. 01 czerwiec 2014 - Raj dziecka – z okazji Dnia Dziecka – zapewnienie konkurencji sportowych, zabaw integracyjnych, oprawy muzycznej i innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i ich rodziców a także bezpłatnego poczęstunku dla ok.200 osób.

Wykonawca obowiązany jest zorganizować działania na terenie gminy Głuszyca, a także do promocji działań poprzez plakatowanie Gminy Głuszyca oraz prowadzenia kampanii tematycznej w trakcie każdej imprezy tu: praw dziecka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień. Koszt ogólny zadań nie może przekroczyć kwoty 28086,68 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ostatecznej ceny proponowanej przez wykonawcę. Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, wartość zadania nie przekracza kwoty 30 tyś euro. Oferty na wykonanie usługi należy składać w siedzibie OPS osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2014 r.

Koordynator projektu.

 
 
 
 
 

 


więcej »dodano dnia: 05-02-2014 13:32:02

 

W ramach projektów unijnych systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w wyniku pozytywnie ocenionego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej aplikującego o środki z upoważnienia Burmistrza Głuszycy i zakładającego działania na rzecz mieszkańców gminy w latach 2013 i 2014od 2 stycznia b.r. rozpoczęto zaplanowaną na rok 2014 realizację zadań. Projekt opiewa na łączną kwotę 311 600,00 zł po155 800,00 w roku 2013 i 2014. Sumując pozyskane środki przez|głuszycki Ośrodek Pomocy Społecznej z EFS i wydatkowane na rzecz mieszkańców jest to kwota imponująca bo oscyluje na pograniczu 1mln. zł. Środki te pozwoliły również na uzupełnienie działań urzędu pracy, albowiem realizowane zajęcia w ramach projektu nie tylko przeznaczane były na reintegrację społeczną ale w dość pokaźny sposób pokrywały koszt reintegracji zawodowej ( kursy,szkolenia, warsztaty , doradztwo zawodowe podnoszące kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe). Ze środków tych skorzystały do tej pory 154 osoby a na koniec lipca 2014 będzie to liczba 174mieszkańców naszej gminy.

Bezrobotni mieszkańcy Głuszycy, korzystający z systemu wsparcia pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby niepełnosprawne oraz w szczególności osoby w wieku 15-30 lat korzystają z oferty projektowej. Na rok 2014 gotowość do udziału w projekcie zgłosiło już 20 osób. Wiele działań takich jak treningi kompetencji społecznych: spotkania z doradcą społecznym czy poradnictwie psychologiczno - pedagogicznym; usługi wspierające aktywizację zawodową: poradnictwo zawodowe czy zaplanowane podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i kursów zawodowych są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Szkolenia odpowiadać będą na indywidualne predyspozycje uczestnika, ale już dziś wiemy, że szerokim zainteresowaniem cieszą się szkolenia z możliwością zdobycia prawa jazdy kat.B oraz opiekunów osób starszych czy asystentów osób niepełnosprawnych z nauką języka obcego. Wszystkie szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Głuszyca, uczestnicy zapewniony mają catering, a także na czas trwania projektu objęci będą wsparciem dochodowym w ramach projektu. Projekt przewiduje również działania środowiskowe poprzez liczne spotkania integracyjne dla mieszkańców Głuszycy. W bieżącym roku przewiduje się organizację następujących przedsięwzięć o charakterze integracyjnym :

- Głuszycki dzień rodziny – 1 maja 2014 r.

- II Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM - 3 maja 2014 r.

- Raj Dziecka – dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami – 1 czerwca 2014 r.


W roku 2014 projekt trwa w okresie od 1 stycznia do 31 lipca.


więcej »dodano dnia: 06-12-2013 09:26:41

Szanowni mieszkańcy!!!

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne od 1 stycznia 2014 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej tzw. odbiorcy wrażliwemu przysługuje prawo do dodatku energetycznego.

„Art. 5c. 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany
dodatek energetyczny.
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej
dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 5 osób.
art. 5d. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w
drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
Art. 5e. 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku.
2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
na podstawie art. 5c ust. 4.
Osoby zainteresowane winny uzyskać wszelkie informacje w gminie właściwej (Urząd Miejski), który zadanie to będzie realizował zgodnie z art 5d ustawy prawo energetyczne.
WAŻNE: Przyznanie dodatku następuje na wniosek osoby zainteresowanej, tak więc przypominamy o konieczności złożenia odpowiednio wniosku. O szczegóły dopytaj w Urzędzie Miasta.

więcej »dodano dnia: 06-12-2013 07:37:33

 

 

Trybunał Konstytucyjny:

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych są niezgodne z konstytucją

 

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548.) są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP - orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK zajmował się wnioskiem prof. Ireny Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO), w sprawie odebrania od lipca tego roku świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które nabyły do niego prawo przed wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów.

Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy doszło do naruszenia praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa w odniesieniu do tej grupy osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, które jednocześnie nie spełniły przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Trybunał podkreślił, że deklarowana przez ustawodawcę konieczność racjonalizowania systemu świadczeń opiekuńczych w celu wyeliminowania nadużyć, sama w sobie nie uzasadnia znoszenia praw słusznie nabytych. Przedsięwzięcie racjonalizujące nie może bowiem abstrahować od zastanych stosunków prawnych, zwłaszcza gdy mają charakter chronionych konstytucyjnie praw podmiotowych.

Ponadto zdaniem Trybunału sposób ukształtowania okresu przejściowego powinien uwzględniać złożoność sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych. Osoby te muszą w tym okresie przystosować się do nowych okoliczności, w szczególności odtworzyć system opieki, bez którego ich funkcjonowanie będzie utrudnione. Słabe zdolności adaptacyjne osób niepełnosprawnych, których można traktować jako pośrednich beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, wymagały adekwatnego okresu wdrożenia ustawy zmieniającej. Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy nie zabezpieczyły w należyty sposób interesów osób, które w związku z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, i tym samym naruszyły ich bezpieczeństwo prawne (a w sposób pośredni również bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, przez odebranie wsparcia dla osób opiekujących się nimi).

Decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach wygasły 1 lipca 2013 r. z mocy prawa. W obowiązujących przepisach nie została przewidziana żadna procedura ani wskazany organ władzy publicznej właściwy do orzekania w kwestii ewentualnego "przywrócenia" prawa do tego świadczenia. Skutki art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły "automatycznie"i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z tego, że - zgodnie z wnioskiem RPO - wyrok Trybunału dotyczył norm prawa intertemporalnego, które w dodatku zmaterializowały się już w dniu orzekania przez sąd konstytucyjny, a nie przepisów, które określały nowe przesłanki nabycia świadczeń.

Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki.

Źródło: gazetaprawna.pl Artykuł z dnia: 2013-12-05,

 

Poniżej znajduje się link do strony Trybunału Konstytucyjnego. Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego posiada sygnaturę K 27/13 z dnia 05 grudnia 2013 r.

 

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/rozprawy.htm

 

W związku z powyższym oczekujemy zmian w obowiązującym prawie. Na chwilę obecną wyrok nie wnosi żadnych uprawnień do osób pozbawionych prawa do tego świadczenia.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl