Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 06-12-2013 09:26:41

Szanowni mieszkańcy!!!

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne od 1 stycznia 2014 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej tzw. odbiorcy wrażliwemu przysługuje prawo do dodatku energetycznego.

„Art. 5c. 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany
dodatek energetyczny.
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej
dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 5 osób.
art. 5d. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w
drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
Art. 5e. 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku.
2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
na podstawie art. 5c ust. 4.
Osoby zainteresowane winny uzyskać wszelkie informacje w gminie właściwej (Urząd Miejski), który zadanie to będzie realizował zgodnie z art 5d ustawy prawo energetyczne.
WAŻNE: Przyznanie dodatku następuje na wniosek osoby zainteresowanej, tak więc przypominamy o konieczności złożenia odpowiednio wniosku. O szczegóły dopytaj w Urzędzie Miasta.

więcej »dodano dnia: 06-12-2013 07:37:33

 

 

Trybunał Konstytucyjny:

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych są niezgodne z konstytucją

 

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548.) są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP - orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK zajmował się wnioskiem prof. Ireny Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO), w sprawie odebrania od lipca tego roku świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które nabyły do niego prawo przed wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów.

Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy doszło do naruszenia praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa w odniesieniu do tej grupy osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, które jednocześnie nie spełniły przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Trybunał podkreślił, że deklarowana przez ustawodawcę konieczność racjonalizowania systemu świadczeń opiekuńczych w celu wyeliminowania nadużyć, sama w sobie nie uzasadnia znoszenia praw słusznie nabytych. Przedsięwzięcie racjonalizujące nie może bowiem abstrahować od zastanych stosunków prawnych, zwłaszcza gdy mają charakter chronionych konstytucyjnie praw podmiotowych.

Ponadto zdaniem Trybunału sposób ukształtowania okresu przejściowego powinien uwzględniać złożoność sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych. Osoby te muszą w tym okresie przystosować się do nowych okoliczności, w szczególności odtworzyć system opieki, bez którego ich funkcjonowanie będzie utrudnione. Słabe zdolności adaptacyjne osób niepełnosprawnych, których można traktować jako pośrednich beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, wymagały adekwatnego okresu wdrożenia ustawy zmieniającej. Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy nie zabezpieczyły w należyty sposób interesów osób, które w związku z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, i tym samym naruszyły ich bezpieczeństwo prawne (a w sposób pośredni również bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, przez odebranie wsparcia dla osób opiekujących się nimi).

Decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach wygasły 1 lipca 2013 r. z mocy prawa. W obowiązujących przepisach nie została przewidziana żadna procedura ani wskazany organ władzy publicznej właściwy do orzekania w kwestii ewentualnego "przywrócenia" prawa do tego świadczenia. Skutki art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły "automatycznie"i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z tego, że - zgodnie z wnioskiem RPO - wyrok Trybunału dotyczył norm prawa intertemporalnego, które w dodatku zmaterializowały się już w dniu orzekania przez sąd konstytucyjny, a nie przepisów, które określały nowe przesłanki nabycia świadczeń.

Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki.

Źródło: gazetaprawna.pl Artykuł z dnia: 2013-12-05,

 

Poniżej znajduje się link do strony Trybunału Konstytucyjnego. Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego posiada sygnaturę K 27/13 z dnia 05 grudnia 2013 r.

 

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/rozprawy.htm

 

W związku z powyższym oczekujemy zmian w obowiązującym prawie. Na chwilę obecną wyrok nie wnosi żadnych uprawnień do osób pozbawionych prawa do tego świadczenia.


więcej »dodano dnia: 10-10-2013 08:18:54

Z KOBIETAMI O KOBIETACH

”Moje życie zmieniło się dzięki EFS”

 

Otwarta debata kobiet

 pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy

z kobietami aktywnymi zawodowo.

 

zaprasza Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

15 października 2013r. – Hotel Sobieski w Oławie

                    debatować będą Kobiety:

o sprawach ważnych i ważniejszych

o problemach pojawiających się na rynku pracy

o przeszkodach utrudniających podjęcie pracy

jak również o dostępnych formach wsparcia.

Spotkanie zorganizowane dla wszystkich chętnych Kobiet,a szczególnie dla Kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy.

 

Do debaty zaproszone zostaną kobiety aktywnie zawodowo, godzące role Mamy i Pracownika -  które chętnie opiszą swoją własną drogę na szczyt oraz udzielą wskazówek i podpowiedzi uczestniczkom spotkania jak poradzić sobie z pojawiającymi się problemami.

 

Jednym z punktów programu będzie pokaz i doradztwo profesjonalnych ekspertów w dziedzinie makijażu, fryzjerstwa i stylizacji.

Specjaliści/wizażyści podpowiedzą- jakie najczęściej błędy popełniamy w makijażu,w stylizacji włosów.

 

Dla wylosowanych uczestniczek będzie możliwość skorzystania  z usługi profesjonalnego makijażysty, fryzjera oraz stylisty, którzy podkreślą ich indywidualne cechy urody!

 

Na spotkaniu będą obecni także doradcy zawodowi CIiPKZ, którzy pomogą zdiagnozować predyspozycje zawodowe oraz doradzą jak należy poruszać się po rynku pracy.

 

Konieczna rejestracja uczestników:

sebastian.stasiak@dwup.pl
lub tel. 71/39-74-113 (do 11.10.13r. do godz. 14:00)

 

Miejsce spotkania: Hotel Sobieski w Oławie

Start: 15 października 2013r. o godz. 9:30

 

INFORMUJEMY TAKŻE O KOLEJNYCH SPOTKANIACH W LISTOPADZIE I GRUDNIU.


więcej »dodano dnia: 13-08-2013 11:04:29

 

 REGULAMIN BIEGU

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 ZGODA RODZICA

 

 


więcej »dodano dnia: 19-06-2013 12:01:45

 

Już po raz drugi wolontariusze z Głuszycy w osobach strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej oraz pracowników socjalnych głuszyckiego Ośrodka Pomocy Społecznej są organizatorami Dnia Dawcy Szpiku. Cel jest jeden – nakłonić do rejestracji jak największą ilość osób-potencjalnych dawców- zwiększając tym samym szansę na życie osobom chorym na białaczkę. Nasza akcja połączona będzie z festynem sportowo – integracyjnym ,,Głuszycki Dzień Rodziny” w dniu 6 lipca 2013 r  w godz. od 16.00 do 20.00 na Stadionie Miejskim przy ulicy Dolnej w Głuszycy. Kampania informacyjna prowadzona będzie przez cały czas trwania imprezy, a każdą chętna osoba będzie mogła zarejestrować się jako potencjalny dawca i zostać bliźniakiem genetycznym chorej na białaczkę osoby. Pobranie materiału zajmuje zaledwie kilka minut poprzez pobranie sterylnym patyczkiem materiału ze śluzówki. Musisz wiedzieć, że mitem staje się fakt iż pobranie szpiku jest bolesne. W dobie postępu medycznego ponad 80% pobrań szpiku odbywa się na zasadzie pobrania z krwi obwodowej zaś tylko ok. 20% z talerza kości biodrowej- nie jest to kręgosłup. Ważne: dawca musi mieć ukończone 18 lat i nieskończone 55 lat. Wszelkie przewlekłe choroby ( bolerioza, żółtaczka typu B i C, HIV itp.) wykluczają z możliwości rejestracji. Szerszych i wiążących informacji będzie można uzyskać bezpośrednio u wolontariuszy w dniu 6 lipca. Zachęcamy mieszkańców Głuszycy do podjęcia tej świadomej decyzji o ,,podarowaniu” komuś nowego życia.

 


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl