Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 31-01-2023 15:12:56

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. księgowo - płacowych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
do spraw księgowo - płacowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w pełnym wymiarze czasu pracy


I. Wymogi niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)  niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  wykształcenie średnie preferowane wyższe;

5)  staż pracy minimum 5 lat;

6)  nieposzlakowana opinia;

7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

II. Wymogi dodatkowe:

1)  znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej;

2)  Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o Samorządzie Gminnym, Ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

3)  znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych;

4)  znajomość zasad księgowości budżetowej, plan kont i klasyfikacji budżetowej;

5)  znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

6)  znajomość obsługi programów płacowych;

7)  znajomość programu Płatnik;

 


więcej »dodano dnia: 30-01-2023 10:14:42

więcej »dodano dnia: 24-01-2023 14:23:45
NABÓR KANDYDATÓW NA KURATORA I OPIEKUNA
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
poszukuje kandydatów na:
kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.
Uwaga:
Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy.

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Zadania:

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).
Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Zadania:

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może też sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.


III. Wynagrodzenie
Na żądanie kuratora lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.


IV. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

w siedzibie Ośrodka lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna”.

Rekrutacja ma charakter ciągły.


więcej »dodano dnia: 23-12-2022 10:50:53

więcej »dodano dnia: 23-12-2022 10:48:07

 

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022 r. . Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy czynny jest do godziny 12:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl