Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


dodano dnia: 11-04-2014 08:02:46

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy przestrzega, że w ostatnich dniach odbieramy sygnały od firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą jakoby Ośrodek Pomocy Społecznej zwracał się do wskazanych instytucji drogą mailową i telefoniczną z prośbą o przekazywania darowizn pieniężnych na działalność z zakresu pomocy społecznej. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy nigdy nie zwracał się o przekazywanie darowizn pieniężnych w tej formie, a szczególnie w ostatnim czasie. Ponadto osoba podszywająca się w chwili obecnej pod naszą instytucję wskazuje w swej prośbie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat. PODANE KONTO NIE JEST KONTEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY.

 

                                                 Dyrektor

                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

                                                     Joanna Fornalska


więcej »dodano dnia: 07-04-2014 10:32:59

więcej »dodano dnia: 31-03-2014 13:27:07

Głuszyca, dnia 31.03.2014 r.


Protokół z rozstrzygnięcia ofert z ogłoszenia dot: działań środowiskowych

w roku 2014

W ramach projektu ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2014 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizacja działań środowiskowych- w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zlecenia wykonania usługi ich organizacji wpłynęły następujące oferty:

1. Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – komisja rekomenduje do powierzenia po jednym zadaniu do wykonania każdemu oferentowi i do zawarcia w tym przedmiocie umowy na wykonanie zadania. Ponadto przeprowadzono telefonicznie negocjacje co do powierzenia konkretnego zadania danemu wykonawcy i ustalono ostateczne ceny do zapłaty zgodnie z możliwościami finansowymi i zgodnością z budżetem projektu.

W związku z powyższym rekomendujemy w sposób następujący powierzenie zadań w formie umowy:

1. 01 maja 2014 – Głuszycki dzień rodziny - Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – Nie Uzależnieniom - Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. 01 czerwiec 2014 – Raj Dziecka - Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Wszyscy posiadają w swojej działalności doświadczenie w organizacji podobnych działań z tych powodów komisja rekomenduje w/w firmy do zawarcia umów cywilnoprawnych.

Podpisy członków: podpisy na oryginale dokumentu

1. Monika Mojsa -

2. Mariola Kamińska -

3. Katarzyna Starzyńska -


więcej »dodano dnia: 04-03-2014 11:00:47

 

Głuszyca, 17.03.2014r.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w ramach realizowanego projektu w roku 2014 ,,Trzy kroki do aktywności” zleci wykonanie następujących działań środowiskowych: spotkań integracyjnych w tym o charakterze sportowym do wykonania w następujących terminach:

1. 01 maja 2014 - Głuszycki dzień rodziny – organizacja imprezy rodzinnej na terenie Gminy Głuszyca. Zapewnienie: zabawy, konkurencji w tym i sportowych w ramach wspólnej integracji mieszkańców, oprawy muzycznej, nagrody, bezpłatny poczęstunek -piknik rodzinny dla ok.200 osób

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM – organizacja biegu na terenie gminy Głuszyca z uwzględnieniem podziału wiekowego (senior, junior, młodzik), oprawa konferansjerska, nagrody, poczęstunek dla ok. 200 osób

3. 01 czerwiec 2014 - Raj dziecka – z okazji Dnia Dziecka – zapewnienie konkurencji sportowych, zabaw integracyjnych, oprawy muzycznej i innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i ich rodziców a także bezpłatnego poczęstunku dla ok.200 osób.

Wykonawca obowiązany jest zorganizować działania na terenie gminy Głuszyca, a także do promocji działań poprzez plakatowanie Gminy Głuszyca oraz prowadzenia kampanii tematycznej w trakcie każdej imprezy tu: praw dziecka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień. Koszt ogólny zadań nie może przekroczyć kwoty 28086,68 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ostatecznej ceny proponowanej przez wykonawcę. Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, wartość zadania nie przekracza kwoty 30 tyś euro. Oferty na wykonanie usługi należy składać w siedzibie OPS osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2014 r.

Koordynator projektu.

 
 
 
 
 

 


więcej »dodano dnia: 05-02-2014 13:32:02

 

W ramach projektów unijnych systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w wyniku pozytywnie ocenionego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej aplikującego o środki z upoważnienia Burmistrza Głuszycy i zakładającego działania na rzecz mieszkańców gminy w latach 2013 i 2014od 2 stycznia b.r. rozpoczęto zaplanowaną na rok 2014 realizację zadań. Projekt opiewa na łączną kwotę 311 600,00 zł po155 800,00 w roku 2013 i 2014. Sumując pozyskane środki przez|głuszycki Ośrodek Pomocy Społecznej z EFS i wydatkowane na rzecz mieszkańców jest to kwota imponująca bo oscyluje na pograniczu 1mln. zł. Środki te pozwoliły również na uzupełnienie działań urzędu pracy, albowiem realizowane zajęcia w ramach projektu nie tylko przeznaczane były na reintegrację społeczną ale w dość pokaźny sposób pokrywały koszt reintegracji zawodowej ( kursy,szkolenia, warsztaty , doradztwo zawodowe podnoszące kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe). Ze środków tych skorzystały do tej pory 154 osoby a na koniec lipca 2014 będzie to liczba 174mieszkańców naszej gminy.

Bezrobotni mieszkańcy Głuszycy, korzystający z systemu wsparcia pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby niepełnosprawne oraz w szczególności osoby w wieku 15-30 lat korzystają z oferty projektowej. Na rok 2014 gotowość do udziału w projekcie zgłosiło już 20 osób. Wiele działań takich jak treningi kompetencji społecznych: spotkania z doradcą społecznym czy poradnictwie psychologiczno - pedagogicznym; usługi wspierające aktywizację zawodową: poradnictwo zawodowe czy zaplanowane podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i kursów zawodowych są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Szkolenia odpowiadać będą na indywidualne predyspozycje uczestnika, ale już dziś wiemy, że szerokim zainteresowaniem cieszą się szkolenia z możliwością zdobycia prawa jazdy kat.B oraz opiekunów osób starszych czy asystentów osób niepełnosprawnych z nauką języka obcego. Wszystkie szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Głuszyca, uczestnicy zapewniony mają catering, a także na czas trwania projektu objęci będą wsparciem dochodowym w ramach projektu. Projekt przewiduje również działania środowiskowe poprzez liczne spotkania integracyjne dla mieszkańców Głuszycy. W bieżącym roku przewiduje się organizację następujących przedsięwzięć o charakterze integracyjnym :

- Głuszycki dzień rodziny – 1 maja 2014 r.

- II Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM - 3 maja 2014 r.

- Raj Dziecka – dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami – 1 czerwca 2014 r.


W roku 2014 projekt trwa w okresie od 1 stycznia do 31 lipca.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl